Προστασία δεδομένων

Χρήση προσωπικών δεδομένων και προστασία απορρήτου

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων
Ο χρήστης μπορεί να επισκέπτεται τον παρόντα διαδικτυακό τόπο (jungheinrich.gr), που αποτελείται από περισσότερες ιστοσελίδες και τον οποίο διατηρεί και διαχειρίζεται η JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε. (εφεξής «Ιστοσελίδες της JUNGHEINRICH HELLAS»), χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο. 
Ωστόσο, κατά την χρήση της ιστοσελίδας στην οποία οδηγεί το link με την ένδειξη ‘Επαφή’ ο χρήστης καλείται να παράσχει πληροφορίες που αφορούν σε προσωπικά του στοιχεία και δεδομένα, όπως για παράδειγμα στο όνομα και στην ταχυδρομική ή ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail).
Χρήση Προσωπικών Δεδομένων
Η JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε. συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και έχει προβεί στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από τη JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε.  πραγματοποιείται με την συγκατάθεσή του χρήστη.
Σκοπός Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από τη JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε.  είναι η παροχή πληροφοριών σε σχέση με τις υποβληθείσες ερωτήσεις ή/ και παρατηρήσεις των χρηστών αναφορικά με τα προϊόντα ή/ και τις υπηρεσίες που παρέχονται από την JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε.
Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων
Η JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε. μπορεί να αποκαλύψει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε άλλες θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες του σε όλο τον κόσμο, οι οποίες όμως συμφωνούν να τις χρησιμοποιήσουν σύμφωνα με τους παρόντες όρους και για τους ίδιους σκοπούς.
Η JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε. έχει το δικαίωμα να αποκαλύψει τα προσωπικά στοιχεία που οι χρήστες παρέχουν σε τρίτα μέρη που δεν είναι θυγατρικές ή συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α)  προκειμένου να συμμορφωθεί με απαιτήσεις του νόμου, δικαστικών αποφάσεων ή κυβερνητικών κανονισμών,
(β)  προκειμένου να υπερασπιστεί και να προστατεύσει τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία της,
(γ)  προκειμένου να ενεργήσει κάτω από επείγουσες περιστάσεις για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών του, των τοποθεσιών της στο Διαδίκτυο ή του κοινού.
Απόρρητο και Ασφάλεια Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων
Η JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε. δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που παρέχουν οι χρήστες. Για το σκοπό αυτό έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφαλείας και οργάνωσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης που ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης και η JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε.  χρησιμοποιεί ειδικές τεχνολογίες και διαδικασίες για να ενισχύσει την προστασία αυτών των πληροφοριών έναντι απώλειας ή κακής χρήσης καθώς και να τις προστατέψει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή.
Δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης
Οι χρήστες των Ιστοσελίδων της JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε. δικαιούνται να ενημερωθούν σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε.  ή/ και να προβάλλουν αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν και ειδικότερα να ζητήσουν τη διόρθωση, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση, τη δέσμευση, τη μη διαβίβαση ή ακόμα και τη διαγραφή τους. Η σχετική αίτηση θα πρέπει να είναι έγγραφη και να αφορά σε συγκεκριμένο αίτημα ή/ και ενέργεια, να αποσταλεί στην εξής διεύθυνση: Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό, 13671 Αχαρνές, και να συνοδεύεται από αποδεικτικά έγγραφα περί της ταυτότητας των αιτούντων, καθώς και αποδεικτικό καταβολής του χρηματικού ποσού που ορίζεται στις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε.  υποχρεούται εκ του νόμου να απαντήσει εγγράφως εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης.
Πληροφορίες μη προσωποπαγείς
Κατά την επίσκεψη των Ιστοσελίδων της JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε. είναι ενδεχόμενο να συλλεγούν κάποια στοιχεία που δεν μπορούν να συσχετιστούν με συγκεκριμένο πρόσωπο (μη προσωποπαγή), τα οποία βοηθούν τη JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε.  στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους πελάτες της. Για παράδειγμα καταγράφονται τα ‘domains’ από τα οποία προέρχονται οι επισκέψεις και γίνεται μέτρηση των δραστηριοτήτων των επισκεπτών στους δικτυακούς τόπους της JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε., αλλά με τρόπο που τα συλλεγόμενα στοιχεία παραμένουν μη προσωποπαγή, δηλαδή ανίκανα να προσδιορίσουν την ταυτότητα του χρήστη. Οι πληροφορίες αυτές ονομάζονται και δεδομένα “clickstream” και χρησιμοποιούνται και αναλύονται μόνο αθροιστικά, με σκοπό την κατανόηση τάσεων και μοτίβων. Οι παραπάνω πληροφορίες δεν εξετάζονται σε επίπεδο μεμονωμένων χρηστών. Η JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε.  μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για να αναλύσει τις τάσεις και τα στατιστικά δεδομένα και ως εκ τούτου να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες της.
Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα αυτή κάνει χρήση της υπηρεσίας Google Analytics, μια υπηρεσίας ανάλυσης ιστοσελίδων της Google Inc. (“Google”). H Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα “Cookies”, δηλαδή αρχεία κειμένων, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και μέσω των οποίων καθίσταται δυνατή η ανάλυση της χρήσης της σελίδας. Οι πληροφορίες που αντλούν τα Cookies για το σκοπό αυτό αφορούν ιδίως στην τοποθεσία όπου βρίσκονται οι χρήστες, τη διάρκεια που έχουν οι επισκέψεις τους στη σελίδα, τη συχνότητα των επισκέψεων και δεν είναι ικανές να προσδιορίσουν την ταυτότητα ορισμένου προσώπου. Χρησιμοποιούνται και αναλύονται μόνο αθροιστικά, με σκοπό την κατανόηση τάσεων και μοτίβων και δεν εξετάζονται σε επίπεδο μεμονωμένων χρηστών. Οι πληροφορίες αυτές (συμπεριλαμβανομένης της IP διεύθυνσής του χρήστη) μεταφέρονται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Η Google θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές για να αξιολογήσει τη χρήση της ιστοσελίδας, για να εκπονήσει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες εντός της ιστοσελίδας και για να παρέχει περαιτέρω υπηρεσίες που συνδέονται με την χρήση της ιστοσελίδας και του διαδικτύου γενικά.
Η Google μπορεί να παρέχει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, στα πλαίσια που κάτι τέτοιο προβλέπεται από το νόμο ή εφόσον αυτοί οι τρίτοι επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες κατόπιν εντολής της Google. Η Google σε καμία περίπτωση δεν θα συνδέσει τη διεύθυνση ΙΡ του εκάστοτε χρήστη της σελίδας με άλλα δεδομένα της Google.
Ο χρήστης μπορεί να εμποδίσει την εγκατάσταση των Cookies προβαίνοντας στην απαιτούμενη ρύθμιση στον «πλοηγητή»  (browser) του λογισμικού του. Σε αυτήν την περίπτωση θα λάβει την ειδοποίηση πως δεν θα μπορεί να κάνει πλήρη χρήση του συνόλου των λειτουργιών της ιστοσελίδας.
Με τη χρήση της ιστοσελίδας αυτής ο χρήστης δηλώνει πως είναι σύμφωνος με το ότι η Google λαμβάνει και επεξεργάζεται μη προσωπικά δεδομένα με τον ανωτέρω τρόπο και αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών.