Προστασία δεδομένων

Χρήση προσωπικών δεδομένων και προστασία απορρήτου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων
Η JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε. συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού 679/2016/ΕΕ περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η εκάστοτε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτυακού τόπου από τη JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε.  πραγματοποιείται με την συγκατάθεσή του χρήστη.

Ο χρήστης μπορεί να επισκέπτεται τον παρόντα διαδικτυακό τόπο (jungheinrich.gr), που αποτελείται από περισσότερες ιστοσελίδες και τον οποίο διατηρεί και διαχειρίζεται η JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε., η οποία εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής, 13678, επί της οδού Φιλιππουπόλεως αρ. 10, υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνος επεξεργασίας (εφεξής «ο διαδικτυακός τόπος της JUNGHEINRICH HELLAS»), χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο. 

Ωστόσο, συμπληρώνοντας ο χρήστης τη φόρμα επικοινωνίας προκειμένου να υποβάλλει online αίτημα καλείται να παράσχει πληροφορίες που αφορούν σε προσωπικά του στοιχεία και δεδομένα, όπως για παράδειγμα το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο και την ταχυδρομική ή ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail) καθώς και οποιοδήποτε άλλο προσωπικό δεδομένο που αφορά τον ίδιο ή τρίτο πρόσωπο κατά την περιγραφή του αιτήματός του στο αντίστοιχο πεδίο της φόρμας.

Επιπρόσθετα, κατά τη συμπλήρωση από το χρήστη των στοιχείων του για την εγγραφή του στο Newsletter, η JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε. συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία όπως το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη.

Σκοπός Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από τη JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε.  είναι η παροχή πληροφοριών σε σχέση με τις υποβληθείσες ερωτήσεις, αιτήματα ή/ και παρατηρήσεις των χρηστών αναφορικά με τα προϊόντα ή/ και τις υπηρεσίες που παρέχονται από την JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε και, κατόπιν ειδικότερης συγκατάθεσης των χρηστών, της αποστολής σε αυτούς ενημερωτικού υλικού σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε, με την εγγραφή τους στο newsletter της εταρείας.

Κοινοποίηση Προσωπικών Δεδομένων σε Τρίτους
Η JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε. μπορεί να κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε άλλες θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου JUNGHEINRICH σε όλο τον κόσμο, οι οποίες δεσμεύονται να τα χρησιμοποιήσουν σύμφωνα με τους παρόντες όρους και για τους ίδιους σκοπούς για τους οποίους αυτά συλλέχθησαν αρχικά.

Η JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε. έχει το δικαίωμα να κοινοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία που οι χρήστες παρέχουν και σε άλλα τρίτα μέρη αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α)  προκειμένου να συμμορφωθεί με απαιτήσεις του νόμου, δικαστικών αποφάσεων ή κυβερνητικών κανονισμών,

(β)  προκειμένου να υπερασπιστεί και να προστατεύσει τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία της,

(γ)  προκειμένου να ενεργήσει κάτω από επείγουσες περιστάσεις για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών του, των διαδικτυακών της τόπων ή του κοινού.

Απόρρητο και Ασφάλεια Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων
Η JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε. δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που παρέχουν οι χρήστες. Για το σκοπό αυτό η JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε.  έχει λάβει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται, αποθηκεύονται σε διακομιστές (servers) περιορισμένης πρόσβασης που ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης και χρησιμοποιεί ειδικές τεχνολογίες και διαδικασίες για να ενισχύσει την προστασία αυτών των πληροφοριών έναντι απώλειας ή κακής χρήσης καθώς και να τις προστατέψει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή.

Δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης
Οι χρήστες των Ιστοσελίδων της JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε. δικαιούνται να ενημερωθούν σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε.  ή/ και να αποκτήσουν πρόσβαση και να ζητήσουν τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν. Οι χρήστες έχουν επίσης το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής τους (χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της) και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, καθώς επίσης και το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία στην ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η σχετική αίτηση θα πρέπει να είναι έγγραφη και να αφορά σε συγκεκριμένο αίτημα ή/ και ενέργεια, να αποσταλεί στην εξής διεύθυνση: Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό, 13671 Αχαρνές, και να συνοδεύεται από αποδεικτικά έγγραφα περί της ταυτότητας των αιτούντων. Η JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε.  θα απαντήσει εγγράφως εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη και τη φύση και το είδος του αιτήματος.

Πληροφορίες μη προσωποπαγείς
Κατά την επίσκεψη στο διαδικτυακό τόπο της JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε. ενδέχεται να συλλέγονται ορισμένα στοιχεία τα δεν μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση με συγκεκριμένο πρόσωπο (μη προσωποπαγή), τα οποία βοηθούν τη JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε.  στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους πελάτες της. Για παράδειγμα καταγράφονται τα  “domains“  από τα οποία προέρχονται οι επισκέψεις των επισκεπτών και γίνεται μέτρηση της δραστηριότητάς τους στους δικτυακούς τόπους της JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε., αλλά με τρόπο που τα συλλεγόμενα στοιχεία να μην οδηγούν, άμεσα ή έμμεσα, στην ταυτοποίηση συγκεκριμένου φυσικού προσώπου και άρα να προσδιορίσουν την ταυτότητα του χρήστη. Οι πληροφορίες αυτές ονομάζονται και δεδομένα “clickstream” και χρησιμοποιούνται και αναλύονται μόνο αθροιστικά, με σκοπό την κατανόηση τάσεων και μοτίβων. Οι παραπάνω πληροφορίες δεν εξετάζονται σε επίπεδο μεμονωμένων χρηστών. Η JUNGHEINRICH HELLAS E.Π.Ε.  ενδέχεται να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για να αναλύσει τις τάσεις και για να εξάγει στατιστικά δεδομένα και ως εκ τούτου να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου και/ή τους πελάτες της.

Cookies
O παρόν διαδικτυακός τόπος  κάνει χρήση της υπηρεσίας Google Analytics, μιας υπηρεσίας ανάλυσης ιστοσελίδων της Google Inc. (“Google”). H Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα “Cookies”, δηλαδή μικρά αρχεία κειμένων, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και μέσω των οποίων καθίσταται δυνατή η ανάλυση της χρήσης του διαδικτυακού τόπου. Οι πληροφορίες που αντλούν τα Cookies για το σκοπό αυτό αφορούν ιδίως στην τοποθεσία όπου βρίσκονται οι χρήστες, τη διάρκεια που έχουν οι επισκέψεις τους στο του διαδικτυακό τόπο, τη συχνότητα των επισκέψεων και δεν προσδιορίζουν την ταυτότητα ορισμένου προσώπου. Χρησιμοποιούνται και αναλύονται μόνο αθροιστικά, με σκοπό την κατανόηση τάσεων και μοτίβων και δεν εξετάζονται σε επίπεδο μεμονωμένων χρηστών. Οι πληροφορίες αυτές (συμπεριλαμβανομένης της IP διεύθυνσής του χρήστη) μεταφέρονται σε έναν διακομιστή (server) της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Η Google θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές για να αξιολογήσει τη χρήση της ιστοσελίδας, να εκπονήσει εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητες εντός του διαδικτυακού τόπουκαι να παρέχει περαιτέρω υπηρεσίες που συνδέονται με την χρήση του διαδικτυακού τόπουκαι του διαδικτύου γενικά.

Η Google μπορεί να παρέχει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, στα πλαίσια που κάτι τέτοιο προβλέπεται από το νόμο ή εφόσον αυτοί οι τρίτοι επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες κατόπιν εντολής ή σχετικής ανάθεσης της Google. Η Google σε καμία περίπτωση δεν θα συνδέσει τη διεύθυνση ΙΡ του εκάστοτε χρήστη της σελίδας με άλλα δεδομένα που η ίδια τηρεί.

Κάνοντας κλικ στο πεδίο «Αποδέχομαι» στο αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται κατά την επίσκεψη στον παρόντα διαδικτυακό τόπο χρήστης δηλώνει πως είναι σύμφωνος με το ότι η Google συλλέγει και επεξεργάζεται μη προσωπικά δεδομένα με τον ανωτέρω τρόπο και αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών. 

Ο χρήστης μπορεί να αποτρέψει την εγκατάσταση των Cookies προβαίνοντας στην απαιτούμενη ρύθμιση στο πρόγραμμά πλοήγησης (browser) του. Σε αυτήν την περίπτωση, θα λάβει την ειδοποίηση πως δεν θα μπορεί να κάνει πλήρη χρήση του συνόλου των λειτουργιών του διαδικτυακού τόπου.

 

Απενεργοποιήστε το Google Analytics (Opt-Out Cookie)